Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.ohcat.pl, Klienci 
zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną (Usługi elektroniczne)

III. Prawa i obowiązki Użytkownika (Klienta)

IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy V. Złożenie zamówienia

VI. Płatności

VII. Dostawa

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

X. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar; Reklamacje

XI. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

XII. Postanowienia końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ohcat.pl prowadzony jest przez Edwina Grębosza prowadzącego działaność gospodarczą pod firmą Oh Cat Edwin Grębosz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres wykonywania działaności i adres do doręczeń: ul. Kokosowa 13/23, 54-060 Wrocław, NIP: PL 8851531049; REGON: 385057770, adres poczty elektronicznej: info@ohcat.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 500793125.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

4. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

5. Warunkiem założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień Regulaminu.

6. Prawa do treści udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, opisy Towarów wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z dozwolonego użytku, zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu internetowego bez zgody Usługodawcy.

7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

8. Definicje:

1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego; 

2. Usługodawca (Sprzedawca) – Edwin Grębosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oh Cat Edwin Grębosz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres wykonywania działaności i adres do doręczeń: ul. Kokosowa 13/23, 54-060 Wrocław, NIP: PL 8851531049; REGON: 385057770, adres poczty elektronicznej: info@ohcat.pl wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.ohcat.pl;

3. Sklep Internetowy (Portal) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ohcat.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług elektronicznych;

4. Klient (Użytkownik) – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług elektronicznych, w szczególności która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i która zaakceptowała Regulamin;

5. Produkt (Towar) – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym przez Usługodawcę (Sprzedawcę), mogąca stanowić przedmiot Umowy sprzedaży;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Portalu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest Produkt;

7. Strona – Usługodawca lub Klient;

8. Rejestracja – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych


formularzy na Portalu w celu założenia Konta przez Użytkownika;

9. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;

10.Login – adres e-mail Użytkownika, którego podanie w Portalu jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta, podawany podczas procesu Rejestracji;

11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta;

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów;

13. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

14. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (USŁUGI ELEKTRONICZNE)


1. W Sklepie Internetowym dostępne są w szczególności następujące Usługi elektroniczne: Konto, usługa zawierania na odległość Umów sprzedaży oraz Newsletter.

2. Świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta w Portalu odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Użytkownika poprzez Rejestrację dokonywaną zgodnie z instrukcją podaną w Portalu. Użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym (w szczególności adres e-mail stanowiący zarazem Login oraz podać Hasło jakie chce przypisać do Konta) i potwierdzić zamiar utworzenia Konta. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zlecenia utworzenia Konta, Usługodawca może zweryfikować poprawność podanych przez Użytkownika danych i w razie wątpliwości zwrócić się do Użytkownika o wyjaśnienie lub poprawienie danych. Usługodawca potwierdza utworzenie Konta przesyłając potwierdzenie na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konta zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę utworzenia Konta. W ramach usługi elektronicnej Konta, Użytkownik ma możliwość założenia Profilu Pupila.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika– (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Prześlij”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

4. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ohcat.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kokosowa 13/23, 54-060 Wrocław.  

5. Usługa elektroniczna zawierania na odległość Umów sprzedaży świadczona jest zarówno na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Portalu, choćby niezalogowanych do Konta, jak i na rzecz Użytkowników niezarejestrowanych w Portalu.

6. Newsletter –Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter polegającej na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej Użytkownika materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Produktów oferowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą, zawierana jest z chwilą wskazania przez Użytkownika w Portalu adresu poczty elektronicznej i kliknięcia przycisku „Zamów newsletter”.

7. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ohcat.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kokosowa 13/23, 54-060 Wrocław.

8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

9. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownik obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Tryb postępowania reklamacyjnego:

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. X Regulaminu) Użytkownik może składać:

2. pisemnie na adres: ul. Kokosowa 13/23, 54-060 Wrocław lub

3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ohcat.pl;

4. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA (KLIENTA)

1.Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do Konta, w szczególności do nieprzekazywania danych dostępowych do Konta, w tym hasła, osobom trzecim.

2.Konto zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Użytkownik po zalogowaniu do Konta ma wgląd do swoich danych i może je modyfikować.

3.Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i niezakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

4.1. treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich,

4.2. treści mających charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiednich dla osób

poniżej 18 roku życia,

4.3. treści zawierających groźby, nawołujących do agresji,

4.4. treści wprowadzających w błąd,

4.5. treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub zasadami „netykiety”,

4.6.treści zawierających wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć

godność osób trzecich,

4.7.treści promujących jakiekolwiek strony internetowe lub towary lub usługi osób

trzecich.

5. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

6. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usług

elektronicznych, w szczególności z funkcjonowaniem Portalu (pkt II.10 Regulaminu).

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Portalu, w szczególności – umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień.

2. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione.

3. W przypadku gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca może:

3.1. wezwać Użytkownika do zaniechania naruszeń lub do usunięcia skutków dokonanych naruszeń,

3.2. odmówić Rejestracji Użytkownika lub odmówić przyjęcia Zamówienia, jak też trwale usunąć Konto Użytkownika lub czasowo zablokować dostęp Użytkownika do Konta – po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń lub usunięcia skutków dokonanych naruszeń,

3.3. w razie zamieszczenia treści naruszających przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje – wstrzymać publikację tych treści na stronach Portalu, usunąć te treści ze stron Portalu lub zablokować dostęp do nich.

4. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkowników oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.

V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA


1. Informacje o Produktach podane w Portalu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu, skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem Portalu.

2. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z opisem Towaru zamieszczonym w Portalu.

3. Sposób składania Zamówienia:

3.1. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy za

pośrednictwem Portalu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji i posiadania Konta;

3.2. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę Sklepu Internetowego, a

następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (tj. podać dane niezbędne do dostarczenia zamówionego Towaru, wybrać sposób płatności za zamówiony Towar oraz sposób jego dostarczenia), aż do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę”. W przypadku Klientów posiadających Konto dane niezbędne do złożenia Zamówienia, w tym do dostarczenia Towaru, mogą być zapisane w ramach Konta;

3.3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia treści Zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości o otrzymaniu Zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres: info@ohcat.pl.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00, w soboty oraz w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, obsługiwane będą następnego dnia roboczego. 

5. Klienta wiąże cena Towaru z momentu złożenia przez niego Zamówienia. 

6. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub – w przypadku Klientów niebędących Konsumentami – fakturę
 VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy Zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z numerem NIP.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. V.3.3. Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

VI.PŁATNOŚCI


1. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Portalu są podane w złotych polskich i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT).

2. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy (o ile mają zastosowanie), które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy
 ponosi Klient.

3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

3.1. Przelew: Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia.

3.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka PayPro Spółką Akcyjną. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000,00 zł, NIP: 7792369887.

5. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta.

Sprzedawca informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania

Zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1 powyżej, Klient powinien

dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia. Jeśli podmiot pośredniczący w przyjmowaniu płatności, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.2 powyżej lub bank Sprzedawcy nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w drodze wiadomości e-mail, przypominając Klientowi o konieczności uregulowania płatności i wyznaczając Klientowi dodatkowy termin na dokonanie zapłaty. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności w dodatkowym terminie wskazanym przez Sprzedawcę, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

VII. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów do Klienta podlega opłacie zgodnie z warunkami dostawy oferowanymi przez Sprzedawcę, o których Sprzedawca informuje na stronach Sklepu internetowego i podczas składania Zamówienia. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

2. Koszt dostawy zależny jest od wartości Zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianych Towarów. Sprzedawca podaje informację o koszcie dostawy na stronach Sklepu Internetowego oraz na etapie składania Zamówienia, w momencie wyboru sposobu dostawy.

3.Dostawa Towarów jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na terytorium wybranych krajów europejskich, za pośrednictwem podmiotów (operatorów pocztowych, kurierów) współpracujących ze Sprzedawcą. Więcej informacji na temat dostawy podanych jest na stronach Sklepu internetowego. W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca przedstawia Klientowi indywidualną wycenę kosztu dostawy zagranicznej i dokonuje z Klientem indywidualnych uzgodnień w odniesieniu do sposobu oraz kosztu dostawy zagranicznej.

4.Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.

5. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia Zamówienia oraz dostępności zamówionych Towarów u Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca powinien wykonać Umowę sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu. Czas dostawy podawany jest w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego, a także komunikowany Klientowi podczas składania przez niego Zamówienia i w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Czas dostawy podawany jest w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego liczony jest zgodnie z ust. 7 poniżej. Do czasu dostawy podawanego przez Sprzedawcę należy doliczyć czas, w którym wybrany przez Klienta dostawca dostarcza zamówione Towary.

7. Sprzedawca wysyła Towar do Klienta w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, z zastrzeżeniem pkt. VII ust. 6.

8.Klient podczas odbioru przesyłki z Towarem powinien ją dokładnie sprawdzić w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy zażądać od przewoźnika lub operatora pocztowego (jeśli ma to zastosowanie) sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (nalepki „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Postanowienia ust. 2-8 poniżej stosuje się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

2. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie na adres Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży, na adres: Oh Cat Edwin Grębosz, ul. Kokosowa 13/23, 54-060 Wrocław. 

3. Jednocześnie – o ile to możliwe – prosimy o powiadomienie Sprzedawcy o zamiarze zwrotu Towaru za pośrednictwem e-mail: info@ohcat.pl.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym cenę Produktu wraz z poniesionymi przez Konsumenta kosztami jego dostawy (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej), w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem należności, o których mowa w zdaniu poprzednim, do momentu otrzymania Produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.

6. Konsument odstępujący od Umowy sprzedaży ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ulegają wyłączeniu w przypadku:

8.1. dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.2.dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;

8.3.dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.4.dostarczenia Produktu, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami;

8.5.w którym Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA TOWAR; REKLAMACJE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Towarów, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. Do odpowiedzialności Sprzedawcy mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących Konsumentami zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia ust. 3-21 poniżej stosuje się wyłącznie w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami. Jednocześnie postanowienia ust. 10-12 poniżej stosuje się odpowiednio do zgłaszania reklamacji przez Klientów niebędących Konsumentami w przypadku, gdy odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem tych Klientów nie można wyłączyć z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Towar posiada wadę fizyczną, polegającą na niezgodności z Umową sprzedaży, jeżeli:

3.1.nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;

3.2.nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym

przedstawiając próbkę lub wzór Towaru;

3.3.nie nadaje się do celu określonego przez Konsumenta przy zawarciu Umowy

sprzedaży, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia

Towaru;

3.4. został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym;

3.5.nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta Towaru lub jego

przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na Towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży;

3.6.w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w zamontowaniu i uruchomieniu Towaru, jeżeli zamontowanie lub uruchomienie Towaru było dokonane przez Konsumenta na podstawie instrukcji otrzymanej przy sprzedaży albo jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

4. W razie stwierdzenia wady fizycznej Towaru Konsument może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Towar, wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do naprawy lub wymiany Towaru, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Koszty wymiany i naprawy ponosi Sprzedawca, w szczególności obejmuje to koszty demontażu, dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

6. Konsument może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo gdy Sprzedawca nie wykonał swego obowiązku wymiany Towaru na niewadliwy lub nie usunął wady. W przypadku gdy Sprzedawca zaproponuje Konsumentowi naprawę Towaru, może on żądać wymiany Towaru na nowy albo zamiast wymiany Towaru na nowy może on żądać naprawy Towaru, chyba że naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy.

7. Przy ocenie nadmierności kosztów, o której mowa w ust. 6 zdanie 3 powyżej, uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Obniżona cena Towaru powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość wadliwego Towaru pozostaje do wartości Towaru wolnego od wad.

9. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, gdy wada Towaru jest nieistotna.

10. Konsument może złożyć reklamację w formie:

10.1. elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: info@ohcat.pl;

10.2.pisemnej – na adres   Sprzedawcy: ul. Kokosowa 13/23, 54-060 Wrocław “Reklamacja Oh Cat”.

11.W treści reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, stanowisko (żądanie) Konsumenta, imię i nazwisko (nazwę) Konsumenta, jego adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię dowodu zakupu (paragon/ faktura VAT).

12.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres: Oh Cat Edwin Grębosz, ul. Kokosowa 13/23, 54-060 Wrocław. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

13.W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

14.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 

14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Towaru na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Odpowiedź w sprawie reklamacji, wskazująca sposób jej rozstrzygnięcia oraz w razie potrzeby uzasadnienie, jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres korespondencyjny lub adres e-mail, lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

15. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

16.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

17. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu, gdy:

17.1. Konsument w chwili zawarcia Umowy sprzedaży wiedział o wadzie Towaru;

17.2. Konsument przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej Towaru nie zawiadomił o tym Sprzedawcy, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania Towaru, z zastrzeżeniem

postanowień ust. 18 poniżej,

17.3.Konsument stwierdzi wadę fizyczną Towaru po upływie 2 lat od daty wydania Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej.

18. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia

kończy się po upływie dwóch lat od jego wydania Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

19.Upływ terminów wskazany w ust. 17 powyżej nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, jeśli Sprzedawca podstępnie zataił wadę.

20. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru Konsumentowi.

21.Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, przysługujących mu na podstawie części VIII Regulaminu.

22. Jeżeli Sprzedawca udziela gwarancji na Towar, informuje o tym w opisie Towaru w Sklepie internetowym, podając w szczególności informacje o okresie obowiązywania i warunkach gwarancji. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadać mogą gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są wówczas w wystawianych przez producentów lub importerów dokumentach gwarancyjnych. Większość Towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.

XI.WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług elektronicznych:

1.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konta ulega rozwiązaniu w wyniku

oświadczenia złożonego przez Usługodawcę lub Użytkownika z zachowaniem 7-

dniowego okresu wypowiedzenia.

1.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta

poprzez przesłanie stosownego oświadczenia:

1.2.1.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy:

info@ohcat.pl,

1.2.2.pisemnie na adres Usługodawcy: Oh Cat Edwin Grębosz, ul. Kokosowa 13/23, 54-060 Wrocław,

1.2.3.z wykorzystaniem formularza e-mail wysyłanego do Usługodawcy za pośrednictwem Portalu.

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta poprzez przesłanie stosownego oświadczenia:

1.3.1. na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w jego Koncie,

1.3.2.w formie pisemnej na adres zamieszkania/adres siedziby lub adres do

korespondencji Użytkownika, podany w jego Koncie.

1.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej

Konta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej
 w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta nie wpływa na ważność, skuteczność ani wykonanie Umów sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu przed dniem rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta.

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na możliwości przeglądania informacji zamieszczonych w Portalu ulega rozwiązaniu wskutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Portalu.

5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Usługi elektronicznej Newsletter. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter może być rozwiązana przez Usługodawcę w każdym czasie, za uprzednim poinformowaniem Klienta.

XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Klientem stosuje się prawo polskie. Jednakże, jeżeli Klient jest Konsumentem, polskie prawo stosuje się tylko o tyle, o ile nie prowadzi ono do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, jeżeli Sprzedawca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie – a dana umowa wchodzi w zakres tej działalności.

2. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Usługodawca informuje na stronach Sklepu internetowego oraz, niezależnie od tego, Klientów posiadających Konto. Klient posiadający Konto może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu internetowego przez Usługodawcę wiążą Klienta, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

4. Do poszczególnych Umów sprzedaży zawieranych między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia danej umowy.

5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

6. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w drodze elektronicznej pod adresem info@ohcat.pl.

7. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami będącymi Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z ust. 8 poniżej.)

8. Sądowe rozstrzyganie sporów:

8.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem


będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

8.2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9. Użytkownicy i Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

10. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

11. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

12. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 kwietnia 2020 r.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  - załącznik nr 1 do Regulaminu

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Edwin Grębosz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Oh Cat

ul. Kokosowa 13/23, 54-060 Wrocław

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.